BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) trân trọng thông báo:


Việc đăng ký, duy trì sử dụng tên miền tiếng Việt (TMTV) được thực hiện thông qua các Nhà đăng ký tên miền “.vn” có cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì TMTV, bao gồm các Nhà đăng ký dưới đây:

1. Công ty Cổ phần iNET

2. Công ty Cổ phần GMO-Z.com RUNSYSTEM

3. Công ty TNHH P.A Việt Nam

4. Công ty Cổ phần Mắt Bão

5. Công ty TNHH Phần mềm Nhân Hòa

Lệ phí đăng ký, phí duy trì sử dụng TMTV được quy định tại Thông tư số 208/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ tài chinh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia ".vn" và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam.